Loại con lăn mặt đất có thể vận chuyển nặng. Sử dụng rộng rãi cho gói xếp chồng nặng truyền tải.

Mã: https://en.quocduy.com.vn/power-driven-ground-roller/ Danh mục: