– Mũi phay mộng mang cá – mộng đuôi én mang thương hiệu ARDEN. Chuyên dùng cho các dòng máy phay tạo mộng ghép kiểu mang cá (đuôi én).