– Đánh dấu đường cắt bằng lazer : đường cố định và di chuyển

– Tối ưu hóa đường cắt, xác định cắt với những đường ưu tiên

– Thực hiện các đường cắt: rong ván, cắt cạnh, cắt khuyết tật

Mã: https://en.quocduy.com.vn/optimizing-moveable-multiple-rip-saw/ Danh mục: