– Đánh dấu đường cắt bằng lazer : đường cố định và di chuyển

– Tối ưu hóa đường cắt, xác định cắt với những đường ưu tiên

– Thực hiện các đường cắt: rong ván, cắt cạnh, cắt khuyết tật 

Danh mục: